آموزش سنتور جلسه سوم (انواع میزان های ساده ترکیبی و لنگ، انواع زینت و …)

آموزش سنتور جلسه سوم (انواع میزان های ساده ترکیبی و لنگ، انواع زینت و …)

موضوع مقاله: آموزش سنتور جلسه سوم (مفاهیم سکوت ها، دولاخط، استاکاتو، انواع میزان های ساده ترکیبی و لنگ، انواع زینت و …)

گردآوری: موسسه dordo

اگر بخش های اول و دوم آموزش رایگان سنتور ما را نخوانده اید میتوانید ابتدا از لینک های پایین، جلسه اول آموزش سنتور و جلسه دوم آموزش سنتور ما را بخوانید و سپس اقدام به خواندن جلسه سوم آموزش سنتور نمایید.

آموزش سنتور جلسه اول (کلیک کنید)
آموزش سنتور جلسه دوم (کلیک کنید)


شکل سکوت ها و کشش آن ها:

ارزش زمانی سکوت ها در موسیقی با ارزش نت هم نام آن سکوت ها برابر است یعنی اگر نت گرد ۴ ثانیه امتداد یابد سکوت گرد نیز ۴ ثانیه طول می کشد.

علامت سکوت گرد و سفید مستطیلی است به ترتیب، پایین خط چهارم و بالای خط سوم حامل و علامت بقیه سکوت ها محل معینی روی خطوط حامل ندارند و شکل آن ها معرف ارزش زمانی آن ها خواهد بود.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
شکل سکوت ها در موسیقی (آموزش سنتور جلسه سوم)

میزان:

هر قطعه موسیقی از نظر زمان به قسمت های مساوی تقسیم می شود که هریک از آن قسمت ها را میزان و خط قائمی که آن ها را از هم جدا می کند، خط میزان می گویند.

هر میزان ممکن است از دو یا سه یا چهار قسمت مساوی تشکیل شود که آن قسمت ها را ضرب گویند. به طور خلاصه تقسیمات مساوی یک میزان را ضرب گویند.

معمول ترین میزان ها عبارت اند از دو ضربی، سه ضربی و چهار ضربی.

انواع میزان ها:

۱: میزان های ساده

۲: میزان های ترکیبی

۳: میزان های لنگ یا مختلط


۱: میزان های ساده:

میزان هایی هستند که هر ضرب آن ها به طور طبیعی قابل تقسیم به اعداد ۸،۴،۲ و… بوده و به عبارت دیگر دارای تقسیمات دو تایی هستند.

در میزان های ساده عدد کسری که بعد از کلید قرار می گیرد، صورت کسر معرف تعداد ضرب های میزان و مخرج کسر معرف کشش هر ضرب است.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
میزان ۴/۴ یک میزان ساده است (آموزش سنتور جلسه ۳)

۴/۴ یا c: گاهی اوقات میزان ۴/۴ را با علامت c نشان می دهند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمونه مثال میزان های ۲/۴ و ۳/۴ (آموزش سنتور جلسه ۳)

۲: میزان های ترکیبی:

میزان هایی هستند که  هر ضرب آنها به طور طبیعی قابل تقسیم به اعداد ۱۲،۶،۳ و … بوده و به عبارت دیگر دارای تقسیمات سه تایی هستند.

برای تبدیل کردن میزان های ساده به ترکیبی کافی است که صورت کسر میزان ساده را در عدد ۳ و مخرج آن را در عدد دو ضرب نماییم.

مثال: اگر میزان ۲/۴ را که میزان ساده می باشد در ۳/۲ ضرب کنیم می شود ۶/۸ که به یک میزان ترکیبی تبدیل می شود.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمونه مثال میزان ترکیبی (اموزش سنتور جلسه ۳)

توجه:

با اضافه کردن یک نقطه در جلوی هر ضرب از میزان های ساده ، می توان هر ضرب را به طور طبیعی به ۱۲،۶،۳ و… تقسیم نمود و آن ها را به ترکیبی تبدیل کرد.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
تبدیل میزان ساده به میزان ترکیبی (جلسه ۳ اموزش سنتور)

۳: میزان های لنگ یا مختلط:

میزان هایی هستند که از مجموع دو یا چند میزان نا مساوی تقسیم می شوند  و معمولا موقعیت میزان های لنگ را با خط چین مشخص می کنند.

مثال: میزان ۷/۴ که از دو میزان ۳/۴ و ۴/۴ درست شده است.

یا میزان ۵/۴ که از دو میزان ۳/۴ و ۲/۴ درست شده است.

یا میزان ۷/۸ که از دو میزان ۳/۸ و ۴/۸ درست شده است.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
نمونه میزان های لنگ یا مختلط (جلسه سوم اموزش سنتور)

نت های زینت:

نت های کوچکی هستند که  جزو ضرب محسوب نمی شوند و با سرعت  و چسپیده به نت اصلی اجرا می گردند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
انواع نت زینت در موسیقی (آموزش حرفه ای سنتور جلسه سوم)

خط اتصال:

خطی است منحنی که از پایین یا بالای دو یا چند نت غیر هم نام قرار می گیرد و صدای آن ها را به هم چسبیده و یک نفس می کند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
خط اتصال و کاربرد آن در موسیقی (آموزش رایگان سنتور جلسه سوم)

خط اتحاد:

خطی است منحنی که پایین یا بالای دویاچند نت هم نام قرار می گیرد و صدای آن ها را با هم متحد می کند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
خط اتحاد و کاربرد آن در موسیقی

تریوله:

هر گاه هر ضرب میزان ساده را به جای تقسیمات دو تایی به دسه قسمت مساوی تقسیم کنیم حالتی به وجود می آید که به آن سه بر دو می گویند و علامت آن عدد ۳ است که در پایین یا بالای نت وسطی قرار می گیرد و در این حالت زمان ارزش سه نت تریوله با زمان و ارزش دو نت طبیعی برابر است.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
علامت تریوله در موسیقی

دو ئوله:

درست عکس تریوله است. یعنی هرگاه ضرب هایی که به طور طبیعی تقسیمات سه تایی دارند، به ۲ و یا ۴ قسمت مساوی تقسیم شوند، حالتی به وجود می آید که اصطلاحا به آن دوئوله یا دو بر سه می گویند.

در این حالت عدد ۲ پایین یا بالای نت ها گذاشته می شود.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
علامت دوئوله در موسیقی

نقطه:

هرگاه سمت راست نت و یا سکوتی ، یک نقطه قرار گیرد، نصف کشش آن نت یا سکوت به ارزش آن اضافه می شود. فرض کنید نت گرد چهار ثانیه طول بکشد در این صورت نت گرد نقطه دار ۶ ثانیه امتداد خواهد یافت.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
انواع نت ها و سکوت های نقطه دار

هرگاه نقطه زیر و یا روی نت قرار گیرد آن نت مقطع و بریده اجرا می شود ولی در سنتور فقط با یک ضربه راست یا چپ نواخته می شود و بقیه کشش آن نت سکوت خواهد بود و به آن استاکاتو می گویند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
علامت استاکاتو در موسیقی (تدریس رایگان سنتور جلسه سوم)

هرگاه نقطه داخل یک کمان گذاشته شود به آن نثطه توقف گویند و در این صورت کشش آن نت و یا سکوت به دلخواه نوازنده خواهد بود.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
علامت نقطه توقف در موسیقی (یادگیری سنتور جلسه سوم)

دو لاخط:

خطوطی هستند که در انتهای یک قطعه قرار می گیرند و نشانگر پایان قطعه می باشند. دولاخط شامل دو خط نازک و ضخیم می باشد.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
علامت دولا خط در موسیقی (تدریس حرفه ای سنتور جلسه سوم)

علامات برگشت یا تکرار:

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
علامت تکرار یک میزانی یا دو میزانی در موسیقی (اموزش رایگان سنتور جلسه ۳)

توجه: اگر یکی از علامات دیز (#)، بمل (b)، سری، کرن و بکار قبل از هر نتی قرار بگیرد ، موجب تغییراتی در صدای آن نت خواهند شد.

این علامت ها هر کدام خاصیت های زیر را دارند.

آموزش گیتار آموزش تنبک آموزش دف آموزش بیت باکس
کاربرد علامت های سری، کرن ، بمل و دیز در موسیقی (تدریس سنتور جلسه سوم)

علاقه مندانی که تمایل دارند به شکل فیلم های آموزشی یعنی به صورت غیر حضوری سنتور را از صفر تا حرفه ای یاد بگیرند پیشنهاد میکنیم از پکیج آموزش سنتور موسسه dordo  که شامل ۳۱ فیلم آموزشی می باشد استفاده نمایند. این پکیج در حدود ۲۰ ساعت فیلم آموزشی سنتور می باشد. بیش از ۹۶ صفحه pdf از قطعات نیز در پکیج ما قرار داده شده تا هنرجو نیازی به خرید کتاب نداشته باشد. این ۹۶ صفحه از ۵ کتاب سنتور در سطوح مقدماتی، متوسطه و حرفه ای به صورت برگزیده انتخاب شده است و همه چیز حتی کوک کردن سنتور با دو تیونر مختلف تدریس شده. برای بررسی جلسه اول پکیج سنتور ما می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

آموزش سنتور (جلسه اول رایگان)


جهت هر گونه پرسش با شماره های ما تماس بگیرید تا بتوانیم به شما به درستی مشاوره در مورد خرید پکیج آموزش سنتور دهیم:

۰۹۳۸۷۴۵۵۴۴۸

۰۹۳۷۸۹۵۷۷۳۸


لیست  دیگر پکیج های آموزشی موسسه dordo  همراه با جلسه اول هر پکیج:

جلسات اول پکیج طلایی آموزش گیتار و رفع اشکال گیتار (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)

جلسه اول آموزش مجازی کاخن و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش مجازی بیت باکس و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسات اول پکیج طلایی آموزش تنبک و دف (تخفیف ویژه در صورت خرید هر دو، کلیک کنید)

جلسه اول آموزش مجازی تنبک و خرید این پکیج (کلیک کنید)

جلسه اول آموزش مقدماتی دف و خرید این پکیج (کلیک کنید)
جلسه اول آموزش حرفه ای گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)
جلسه اول پکیج رفع اشکال گیتار پاپ و خرید این پکیج (کلیک کنید)
آموزش حرفه ای خوانندگی،سلفژ و صداسازی به زودی در سایت dordo

آیدی های تلگرام ما:
dordo1@
dordo2@
پیج اینستاگرام موسسه dordo:
dordo_ir

لینک صفحه آپارات ما
لینک پیج اینستاگرام موسسه
لینک تمام پکیج های آموزشی سایت dordo
لینک صفحه اصلی گوگل
لینک مقالات سایت
لینک بازگشت به صفحه اصلی سایت
لینک آموزش های رایگان ما

 

adminjavad

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: