برچسب: آموزش خوانندگی

پکیج آموزش خوانندگی رایگان
0
پکیج آموزش خوانندگی رایگان (تمرین ثابت نگه داشتن حنجره) – صداسازی برای خوانندگی Dordo
پکیج آموزش خوانندگی رایگان (تمرین ثابت نگه داشتن حنجره)
بخش 12 لینک مشاهده...
آموزش آواز (تقویت صدای سر)
0
آموزش آواز پاپ (تقویت صدای سر با رزناتور فارنجیل) – آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش آواز پاپ (تقویت صدای سر با رزناتور فارنجیل)
بخش 11 لینک مشاهده...
آموزش حرفه ای خوانندگی
0
آموزش حرفه ای خوانندگی (برنامه غذایی برای صدا) – آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش حرفه ای خوانندگی (برنامه غذایی برای صدا)
بخش 9 لینک مشاهده فیلم...
آموزش گرم کردن صدا برای خوانندگان
0
آموزش خوانندگی برای بانوان (تمرین گرم کردن صدا) – آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش خوانندگی برای بانوان (تمرین گرم کردن صدا)
بخش 7 لینک مشاهده فیلم...
گرم کردن فک، صورت وزبان
0
آموزش خوانندگی و صداسازی (گرم کردن صورت و زبان) – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش خوانندگی و صداسازی (گرم کردن صورت و زبان)
بخش 6 لینک مشاهده...
تمرین تنفسی برای خوانندگان
0
تمرین تنفسی عالی برای خوانندگی – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
تمرین تنفسی عالی برای خوانندگی - پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
بخش 5...
آموزش رایگان خوانندگی
0
آموزش رایگان خوانندگی (آسیب های حنجره) – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش رایگان خوانندگی (آسیب های حنجره)
بخش 3 لینک مشاهده فیلم در آپارات...
آموزش صداسازی رایگان
0
آموزش صداسازی رایگان (ابزار مورد نیاز) – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش صداسازی رایگان (ابزار مورد نیاز)
بخش 2 لینک مشاهده فیلم در آپارات...
آموزش رایگان صداسازی
0
آموزش رایگان صداسازی (مقدمات خوانندگی) – پکیج آموزش صداسازی موسسه Dordo
آموزش رایگان صداسازی (مقدمات خوانندگی)
بخش 1 لینک مشاهده فیلم در آپارات و...
دوره مجازی سلفژ
0
دوره مجازی سلفژ (مثالی از گام های مینور) – پکیج آموزش سلفژ موسسه Dordo
دوره مجازی سلفژ (مثالی از گام های مینور)
بخش 22 لینک مشاهده فیلم...
1 2 3 5